23 دسامبر 2018
بروشور

نمایشگاه هفته پژوهش

نمایشگاه هفته پژوهش دستاورد های شرکت های مستقر در پارک های علم و فناوری 3 تا 6 دی ماه 1397 – محل داثمی نمایشگاه بین المللی […]